Подзаконска регулатива

Print this pageSmaller textBigger text size

Со подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за стоковните резерви, се пропишуваат:

  • критериумите и условите за избор на складиштари во поглед на просторот наменет за складирање и чување на стоковните резерви;
  • висината на надоместокот на трошоци на складирање, чување и обновување на стоковните резерви; и
  • начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви.
     
ДОКУМЕНТИ:
 

- Уредба за критериумите и условите за избор на складиштари во поглед на просторот наменет за складирање и чување на стоковните резерви

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2010);

- Уредба за начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2010);

- Уредба за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоковните резерви

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2010, 23/2014, 144/2014, 173/2014);

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.181/2019); и

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.181/2019);

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.93/2022);

 

 

 

ДОКУМЕНТИ:
Уредба за критериумите и условите за избор на складиштари 39_2010.pdf (Adobe Acrobat document, 105 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.