Lista e informacioneve me karakter publik

Print this pageSmaller textBigger text size

 

LIGJI PËR MALLRAT REZERVË  (,, Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr. 84/08, 77/09 dhe 24/11);

Dekretligji për caktimin e lartësisë të kompenzimit  dhe shpenzimeve të magazinierёve për magazinimin, ruajtjen, dhe përtëritjen  e mallrave rezervë ( Gazeta zyrtare e RM-së nr. 39/2010)

Dekretligj për mënyrën e përcaktimit të sasive maksimale dhe vlerave të humbjeve lidhur me vetitë kimike dhe fizike të mallrave nëpërmjet firës, shpërndarjes, thyerjes, prishjes  dhe avullimit, gjatё punës me mallrat rezervë (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 39/2010);

Dekretligj për kriteret dhe kushtet për zgjedhjen e magazinierit  mbi bazën  e  hapsirës të dedikuar për magazinim dhe ruajtjen e mallrave rezervë.( Gazeta zyrtare e RM-së nr.39/2010);

Programi afat mesëm për formimin e mallrave rezervë;

Regullore për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencionin për mallrat rezervë;

Regullore për punën dhe organizimin e Agjencionit për mallrat rezervë;

Zyrtarët për ndërmjetësimin e informimit publik:

- Imer Rexhepi dhe

- Lindita Avdullahi

e-mail: info@asr.gov.mk

mob. 02 3116-249

DOKUMENTET:
Plani vjetor për furnizim publik për vitin 2023.pdf (Adobe Acrobat document, 1207 Kb)
Kodi_i_nepunesve_administrative_2021.pdf (Adobe Acrobat document, 3374 Kb)
Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.